Pisma do pracowników

Poznań, 22.12.2010r.

Komisja Zakładowa

NSZZ „Solidarność”

w BSPZ Sp. z o.o.

Koleżanki i Koledzy!!!

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nic tak nie irytuje jak zły przepływ informacji lub ich brak, w sprawach tak ważnych jak te na linii związek zawodowy a pracodawca. Dokładamy wszelkich starań by sytuacja, na razie mało komfortowa, diametralnie uległa zmianie. Lecz aby uzyskać taki stan rzeczy potrzeba współpracy obu stron. Jak pisałem we wcześniejszych biuletynach trudno nam o płynny przekaz informacji, choćby z prostej przyczyny braku tablic tzw. związkowych. Komisja Zakładowa postanowiła zrezygnować z owych ponieważ wydawanie miesięcznie 150pln.z waszych składek za trzy tablice to po porostu strata pieniędzy. Jeśli zahaczyłem już o temat finansów muszę a nawet czuję się w obowiązku poinformowania Was(CHCĄC TEŻ UCIĄĆ WSZELKIE PLOTKI) o "ofercie" jaką otrzymaliśmy od firmy. Mianowicie chodzi tu o umowę w sprawie świadczeń rzeczowych pracodawcy na rzecz zakładowej organizacji związkowej, która to określa proponowane stawki najmu lokalu, mebli biurowych, wyposażenia biura w sprzęt elektroniczny oraz korzystania z sali spotkań z pracownikami. Sumując te wszystkie kwoty uzyskujemy jak na nasze warunki astronomiczną kwotę ok.8000pln/m-c. Sami widzicie, że na taką propozycję możemy zareagować tylko odmownie, wszak składki maja służyć zupełnie innym celom. Wracając do tematu przepływu informacji, jestem często świadkiem kuriozalnych sytuacji polowania na przewodniczącego związku, i w krótkiej, zwyczajowej rozmowie co bardziej "krewcy" przełożeni widzą działanie na szkodę firmy, a likwidowanie naszych biuletynów na pewnych wydziałach przybrało formę dziecięcej zabawy w "kotka i myszkę"(my wykładamy-oni do niszczarki).

Wychodząc na przeciw problemowi, jesteśmy w trakcie uruchamiania strony internetowej, która poza aktualnościami związkowymi mieścić będzie między innymi informację o planowanych działaniach KZ na terenie firmy i porady prawne dla pracowników. Strona ta jest tworzona przez jednego z naszych kolegów i może dla pracodawcy to niezrozumiałe-ale w pełni za darmo! Mamy wielką nadzieję, że projekt wystartuje jeszcze w tym roku a o wszystkim jak najszybciej Was poinformujemy.

Przewodniczący

KZ NSZZ „Solidarność”

w BSPZ Sp. z o.o.

Marcin Steinke

Poznań, dn. 21.12.2010.

Komisja Zakładowa

NSZZ „Solidarność”

w BSPZ Sp. z o.o.

Koleżanki i Koledzy!!!

Analizując sytuację uzwiązkowienia w naszej firmie doszedłem do wniosku, że nadszedł najlepszy moment na informację o ujawnieniu członków. Biorąc pod uwagę fakt przystąpienia do Związków Zawodowych prawie 50% operatorów, chciałbym przedstawić Wam kilka argumentów przemawiających za podaniem imiennej listy związkowców pracodawcy.

Jak doskonale wiecie Związki Zawodowe zapewniają swoim członkom fachową pomoc prawną i obronę w Sądzie Pracy w przypadku zwolnienia, możliwość negocjowania z pracodawcą w razie nałożenia na Was kar dyscyplinarnych do odstąpienia od swojej decyzji. Możemy także i będziemy prowadzić rozmowy z zarządem firmy na temat podwyżek płac, zasad przyznawania premii, nieprawidłowości w miejscu pracy i wielu innych o których najlepiej wiecie Wy.

Aby w najlepszym stopniu wykorzystać nasze kompetencje i aby w pełni skorzystać z prawa przynależności musimy być ujawnieni, bo tylko wtedy pracodawca będzie zobowiązany do konsultowania z Komisja Zakładową swoich decyzji odnośnie spraw indywidualnych. Brak Waszej zgody na to, powoduje niezmienność działań kierownictwa firmy w temacie udzielania kar dyscyplinarnych oraz wypowiedzenia umowy o pracę.

Mam świadomość, że po wielu latach traktowania operatora jak „czynnik produkcyjny”, trudno wyobrazić sobie sytuację w której to pracodawca podchodzi do tematu uzwiązkowienia załogi obojętnie i nie wyciągnie żadnych konsekwencji , ale od czasu powstania organizacji związkowej jest do tego zobligowany wieloma przepisami i ustawami.

Zatem jeszcze raz proszę Was o spokojne przemyślenie sprawy, a w razie pytań Komisja Zakładowa zawsze jest do Waszej dyspozycji.

Przewodniczący

KZ NSZZ „Solidarność”

w BSPZ Sp. z o.o.

Marcin Steinke

Poznań, dn. 09.12.2010r.

Komisja Zakładowa NSZZ

„Solidarność”

w  Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Koleżanki i Koledzy!

Odnosząc sie do sytuacji, która od jakiegoś czasu ma miejsce w naszej firmie, mamy na myśli pozyskanie przez przełożonych opinii od operatorów co do zasadności powstania związku zawodowego, Komisja Zakładowa chcę wyrazić opinię na ten temat.

Pomijając fakt, że dostaliśmy zapewnienie Dyrektora o zaprzestaniu tego rodzaju praktyk jak i to że prowadząc taką kampanie Pracodawca naraża sie na krytykę operatorów i oczywiście Komisji Zakładowej, tymże zachowaniem powoduję wzbudzenie negatywnych emocji. Zaznaczyć należy, że cała ta sytuacja może mieć niekorzystny wpływ na dalszą współpracę pomiędzy stronami i spowoduje niepotrzebne napięcie przed przystąpieniem do rzeczowych negocjacji. Mamy też nadzieję, że wnioski które wyciągniecie z zaistniałych wydarzeń przekonają Was, że tylko zorganizowanie się  w DUŻY a co za tym idzie SILNY ZWIĄZAEK da nam możliwość pełniejszego korzystania z praw wynikających z przynależności związkowej. Możliwość prowadzenia skutecznych negocjacji z Pracodawcą dotyczących miedzy innymi standardów pracy, uczciwego traktowania czy wyższych płac da Nam tylko siła za którą stać będzie WASZE poparcie.

Można mieć najlepsze regulaminy pracy i wynagradzania, zapewnienia o czystych intencjach, ale nie ma żadnej gwarancji, że Pracodawca będzie ich przestrzegał. Doskonały przykład właśnie możemy zaobserwować, Pracodawca świadomy zadań, które nakłada na niego prawo, próbuje ingerować w uzwiązkowienie swojej załogi lecz niestety(dla Pracodawcy)nie ma i mieć nie może wpływu na Waszą suwerenną decyzję.

Pamiętajmy, jesteśmy jako związek najlepszym głosem ludzi pracy i od nas zależy czy ten głos będzie wiele znaczył.

Z pozdrowieniami

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Marcin Steinke

Poznań, 14.12.2010r.

Koleżanki i Koledzy!!!

Celem tego pisma jest przekazanie Wam informacji dotyczącej działań Komisji Zakładowej. Jak pisaliśmy poprzednio nasz związek przedstawił Pracodawcy projekt porozumienia o współpracy, który to projekt miał na celu ustalenie wspólnych zasad działania, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania powstałych sporów oraz użyczenia przez firmę na rzecz Organizacji Zakładowej podstawowych środków umożliwiających jej działalność na terenie BSPZ Sp. z o.o.

Po wnikliwej analizie Zarząd wyraził swoje stanowisko w sprawie. I tak jeśli chodzi o trzy pierwsze zagadnienia, to można mówić o pewnej zbieżności interesów, ale gdy zwrócimy uwagę na zapisy znajdujące się w części dotyczącej codziennego funkcjonowania Związku w firmie to sytuacja, w której zostaliśmy postawieni jest cokolwiek niezręczna.

Mając na uwadze to, że treść porozumienia na tą chwilę nie jest wiążąca, jak i fakt, że ustalając kolejne punkty Pracodawca nie złamał prawa, proponując nam wynajem ( za stawki rynkowe ) począwszy od tablic informacyjnych, poprzez meble, urządzenia biurowe, sale do spotkań z pracownikami a na sprzęcie elektronicznym i pomieszczeniu związkowym kończąc, to Zarząd firmy, delikatnie mówiąc, naruszył granice dobrego smaku. Opierając się na informacji Regionu „Solidarność” Wielkopolska możemy z całą stanowczością stwierdzić, iż będziemy pierwszą Organizacją w województwie finansowo zależną od Pracodawcy.

Niezależnie od rozwoju sytuacji postanowiliśmy zwrócić się do innych Organizacji  Związkowych działających w naszej korporacji ( np. Francja ) z zapytaniem o sposób i ustalenia zgodnie, z którymi działają na terenie swojego zakładu. Po zebraniu tych danych będziemy mogli odnieść się do przedstawionej nam propozycji, gdyż obecna jest nie do przyjęcia w takiej formie.

KZ trwa jednak przy nadziei, że Kierownictwo BSPZ Sp. z o. o., chcąc utrzymać „ dobry klimat” rozmów między stronami, na początku naszej współpracy pokaże „ ludzką twarz” i odstąpi choćby w części od swoich żądań.

Przewodniczący KZ NSZZ „ Solidarność”

w BSPZ Sp. z o. o.

Marcin Steinke

Poznań, dn. 06.12.2010r.

Komisja Zakładowa NSZZ

„Solidarność”

w  Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Koleżanki i koledzy!!!

Pragniemy poinformować  Was o dotychczasowym przebiegu działalności, którą prowadzimy na terenie naszej fabryki.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”,  aby być w zgodzie z obowiązującymi przepisami, przedstawiła Zarządowi BSPZ projekt porozumienia o współpracy. Porozumienie zawiera między innymi nasze stanowisko jakie chcemy zająć  w rozmowach z pracodawcą na temat spraw dotyczących praw i interesów pracowniczych oraz indywidualnych stosunków pracy.

Chcemy zaznaczyć, że dotychczasowe rozmowy które prowadzone były z Zarządem BSPZ miały charakter informacyjny i w żaden sposób nie były wiążące. Nasza organizacja zakładowa została utworzona,  aby skutecznie rozwiązać problem dotyczący czasu  pracy (grafiku pracy), a także po to aby podejmować działania zapewniające stabilizację zatrudnienia, wzrost wynagrodzenia i godne warunki pracy.

Wszelkie ustalenia pomiędzy NSZZ „Solidarność”, a Zarządem BSPZ będą podejmowane w oparciu o Wasze sugestie, po podpisaniu w/w porozumienia, a informacje o nich będą ogólnie dostępne.

Komisja Zakładowa jest obecnie w trakcie organizowania struktur związkowych i zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o wyrozumiałość, rozwagę i pohamowanie negatywnych emocji.

Mając na uwadze Wasze zainteresowanie działalnością związku informujemy, że w najbliższym czasie tj. styczeń 2011 przeprowadzimy wybory uzupełniające do struktur związkowych. W ramach działalności Związków Zawodowych, Komisja Zakładowa powołała Komisję BHP w skład , której weszli Paweł Barłóg – wytłaczanie 15k, Łukasz Świątkowski – magazyn opon, Mikołaj Krystofiak – wulkanizacja 15k, a także Zespół Powypadkowy, w którego skład wchodzi Komisja BHP oraz Sławomir Janczak – konfekcja 8k.

Po wstępnych rozmowach z Dyrektorem BSPZ ustalono termin podjęcia negocjacji dotyczących płac, tj. styczeń 2011.

Rozumiemy zniecierpliwienie spowodowane słabym przepływem informacji odnośnie działań Komisji Zakładowej, ale jest to spowodowane brakiem podpisania do tej pory porozumienia pomiędzy organizacją zakładową a Zarządem BSPZ. Dokładamy wszelkich starań,  aby nasza organizacja nie była sezonowym zrywem, lecz strukturą,  która przez długie lata, w sprawach trudnych, będzie mówiła Naszym Głosem.

Z pozdrowieniami

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Marcin Steinke