Koleżanki i Koledzy!!!

Wspólnie z Pracodawcą uzgodniliśmy, że świadczenie z ZFŚS będzie wypłacone w maju, a nie jak to bywało w przeszłości w lipcu. Płatność zostanie zrealizowana krótko po tym gdy zostanie zakończone zbieranie wniosków. Wnioski o świadczenie wakacyjne należy złożyć do 8 maja br. – informacja o sposobie składania wniosków była przekazana do wiadomości pracowników poprzez wewnątrzzakładowe kanały informacyjne. Świadczenie uzgodniliśmy w wysokości 800,- zł. Wpłynęły na to następujące aspekty:

  • nie wiemy jak dalej będzie rozwijała się sytuacja związana z COVID-19, więc jeśli będzie taka konieczność możemy kolejny raz uruchomić świadczenie w przyszłości,
  • niewykorzystana kwota nie przepada, pozostaje w budżecie ZFŚS,
  • większe świadczenie świąteczno-noworoczne, jego wysokość będzie uzależniona od dostępnych środków w ZFSŚ (tzn. jeśli będzie wystarczająca ich ilość, to będzie ono mogło być wyższe niż w poprzednich latach).

Chcemy również uzupełnić informację o kwocie zwolnionej z podatku dochodowego od świadczeń z ZFŚS, która wzrosła do 2000,- zł. Kwota ta jest zwolniona z podatku w 2020 i 2021 roku i wynika z ustawy, tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ. Zmianie nie uległa podstawa do obliczenia odpisu na ZFŚS.