Koleżanki i Koledzy,

Spotkanie z pracodawcą, które odbyło się 30 października br., dotyczyło tematu wykonania planu produkcji w ostatnich miesiącach.

Przekazaliśmy Wasze uwagi dotyczące planowanej produkcji versus obecne możliwości produkcyjne oraz  mnożnik wykonania planu, który pomimo dużego zaangażowanie większości z Was i wysokiej premii indywidualnej, obniża ją o kilka procent.

Zaczynając, zwróciliśmy uwagę na dział mieszania, gdzie występują problemy z planowaniem (częste zmiany planu), brakiem palet, brakiem miejsc odstawczych dla mieszanek finałowych – sytuacje te generują postoje mikserów, które w październiku były znaczące. Konsekwencją braku mieszanek są postoje na kolejnych działach przygotowania, co przekłada się na wykonanie planu na maszynach konfekcyjnych a dalej działach wulkanizacji, kontroli końcowej i ostatecznie gotowe opony nie wchodzą na magazyn, taka sytuacja powoduje niższy mnożnik wykonania planu.

Strona pracodawcy (SP) odnosząc się do poruszonych kwestii przyznała, że bolączką jest brak miejsc na walcowni, dlatego został zamówiony system automatycznego składowania, który będzie dostępny na koniec przyszłego roku. Natomiast przyczyną braku palet jest między innymi ilość TMA a problemy z planowaniem operatorzy powinni na bieżąco zgłaszać swoim liderom. Jednak aby przeciwdziałać na braki mieszanek zamawiamy je z innych fabryk przez co na dzień dzisiejszy podnosimy zapas mieszanek finałowych. Z danych przedstawionych przez SP wynika, że średnia premia indywidualna od początku roku jest na poziomie 23%, natomiast po uwzględnieniu mnożnika wykonania planu wynosi 22,5%. Strona pracodawcy zwróciła również uwagę na to, że nie możemy znacząco zmniejszać zakładanych planów produkcyjnych, gdyż przekładać się to będzie na koszt jednostkowy opony. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że plan produkcji jest rewidowany co miesiąc uwzględniając moce produkcyjne BSPZ, jednak jeśli nie będziemy realizować zamówień, to jako zakład będziemy mniej atrakcyjni w stosunku do innych fabryk BSEMEA. Pracodawca podsumowując produkcję za październik potwierdził, że jest to najlepszy wynik w ostatnich miesiącach.

Zwróciliśmy się do pracodawcy o przekazanie danych dotyczących premii przyznanych od stycznia br. do chwili obecnej w celu sprawdzenia jak rozkładają się one na poszczególnych wydziałach i brygadach (w dniu 12/11/19 otrzymaliśmy dane tylko z podziałem na poszczególne wydziały).

Poruszyliśmy również temat trudnych rozmiarów i zmian rozmiaru na konfekcji, tj. naszym zdaniem błędne wyliczenie czasów – nie są ujęta wszystkie czynności, które musi wykonać zmieniacz. Zwróciliśmy uwagę na niedoszacowaną ilość operatorów/pomocników operatorów w transporcie materiałów na konfekcję i wynikające z tego powodu zagrożenia BHP dla pracowników zwłaszcza w transporcie bieżników.

Pracodawca rozważa zmianę firmy zajmującej się transportem wewnątrzzakładowym, po analizie zgłoszeń otrzymanych od pracowników, a dotyczących bezpieczeństwa i komunikatywności z pomocnikami operatorów. Docelowym rozwiązaniem będzie wprowadzenie transportu automatycznego celem wyeliminowania ręcznych prac transportowych. Tematy będą kontynuowane.

Spotkanie 31 października dotyczyło danych firmy MERCER, które to mają być (zgodnie z porozumieniem) przygotowaniem do podwyżek w przyszłym roku.

Dane te otrzymaliśmy z dużym opóźnieniem, tj. 09.09.2019r. – zgodnie z porozumieniem powinniśmy je otrzymać do końca marca bieżącego roku. Pracodawca tłumaczył opóźnienie, tym że dopiero otrzymał je z BS EMEA. Tak czy inaczej podczas negocjacji zobowiązał się do terminu 31.03.2019r. twierdząc wtedy, że raport będzie gotowy najpóźniej do końca lutego 2019r. Naszym zdaniem nie jest to pełny raport gdyż brakuje w nim wartościowania stanowisk. Pracodawca poinformował, że taki raport otrzymał z BS EMEA i innego nie będzie. Podczas spotkania strona Pracodawcy nie potrafiła jednoznacznie wskazać jaka metodologia została użyta i co najważniejsze za jaki okres. Brak tej wiedzy i to, że raport odbiega całkowicie od realiów rynkowych (danych GUS) podważa jego wiarygodność. Przypomnijmy, że Organizacja musi potwierdzić zgodnie z treścią porozumienia §7 ust.5 format danych przekazanych przez firmę MERCER. W tym temacie odbędzie się jeszcze spotkanie w celu doprecyzowania stanowisk.