Koleżanki i Koledzy,

zgodnie z postanowieniem Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność” realizujemy kolejny etap Naszej walki o realizację postulatów, ponieważ rząd nie zaproponował żadnych rozwiązań ani terminów ich realizacji 4 kwietnia 2019 r. o godzinie 15:00 organizujemy demonstrację przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.

Dzisiaj tylko od nas zależy, czy skłonimy rząd do poważnych, konstruktywnych rozmów. Manifestacja przed wielkopolskim urzędem wojewódzkimi musi być jasnym i mocnym sygnałem dla rządu - WIDZIMY SIĘ 4 KWIETNIA!!!

 

Szczegóły dotyczące wyjazdów na demonstrację do Poznania udzielają szefowie oddziałów:

  1. Piła - Adam Dopierała - 606-381-983
  2. Leszno - Bożena Górczak - 519-307-364
  3. Jarocin - Sławka Jakrzewska - 798-674-739
  4. Gniezno - Karol Urbaniak - 667-857-795
  5. Września - Sebastian Elsner - 668- 840-289
  6. Śrem i Środa Wlkp. - Józef Perczak - 510-187-700

NSZZ Solidarność domaga się m. in. podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat oraz Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.

Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.

Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.

Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.

Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30 krotności.

Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.

Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.

Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.

Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.