Ostatnio coraz głośniej robi się o kolejnej próbie wprowadzenia przez pracodawcę pracy po 12 godzin. Należy może uzmysłowić co to jest za system i jakie są wymogi prawne oraz jakie niesie zagrożenia.

Co oznacza równoważny system pracy

W takim systemie dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru pracy, jednak nie więcej niż do 12 godzin. Pracownikowi należy zapewnić w okresie rozliczeniowym liczbę dni wolnych odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadającym w tym okresie.

Równoważny system czasu pracy może być stosowany, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją (art. 135 KP § 1) np. gastronomii, hotelarstwie, handlu, rolnictwie, żegludze, ochronie strażach pożarnych czy służbach ratowniczych.

Przy wprowadzaniu tego systemu, pracodawca musi uwzględnić obowiązki: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 94 KP § 4) oraz organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie (art. 94ust 2a KP).

Nie należy zatem wprowadzać równoważnego systemu czasu pracy, jeżeli wykonywane przez pracowników prace są ciężkie lub monotonne, gdyż może to spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika!

Dlatego system ten jest niewskazany dla takiej pracy jaką wykonujemy a pozorny zysk zniweczyć może wypadek spowodowany przemęczeniem przy pracy po 12 godzin. Pamiętać należy, że ryzyko powstania wypadku czy błędu bardzo rośnie a pracodawca nie wybaczy żadnego potknięcia!

W pewnych przypadkach dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin:

  • u pracowników którzy są zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czy natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  • u pracownic będących w ciąży
  • u pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe ustala się w przepisach wewnątrzzakładowych (układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu). Na zmianę w regulaminie pracy, zgodę musi wyrazić istniejąca w zakładzie organizacja związkowa.

Pamiętać należy, że w tym systemie urlopy rozliczane są godzinowo, czyli gdy pracować mamy 12 godzin, bierzemy 1,5 dnia urlopu!