Tworzenie rozkładów czasu pracy

Od dnia 23 sierpnia 2013 r. pracodawcy mają obowiązek tworzyć rozkłady czasu pracy (harmonogramy czasu pracy). Zgodnie z nowymi przepisami rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc.

Czym jest rozkład czasu pracy?

Rozkład czasu pracy (harmonogram czasu pracy) stanowi plan pracy poszczególnych pracowników na dany okres rozliczeniowy. Plan taki powinien więc przewidywać faktyczną liczbę dni pracy oraz liczbę godzin pracy, którą w danym okresie rozliczeniowym pracownik będzie musiał wypracować. Rozkład czasu pracy jest to bowiem rozłożenie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w poszczególnych dniach i tygodniach pracy. Określa on godziny pracy pracowników w ciągu doby, tygodnia, miesiąca czy okresu rozliczeniowego. W rozkładzie określa się również dni wolne od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wolne niedziele i święta lub odpowiednią liczbę dni wolnych z tytułu pracy w niedziele lub święta. Ustalając rozkład czasu pracy pracownikowi pracującemu w niedzielę pracodawca pamiętać ponadto musi, aby co najmniej jedną na cztery tygodnie niedzielę dać takiemu pracownikowi wolną od pracy, co oznacza, że pracownik w czterotygodniowym okresie czasu ma mieć zapewnioną jedną niedzielę wolną od pracy (…). Ustalając rozkład czasu pracy pracodawca pamiętać musi również, aby zachowane były nieprzerwane odpoczynki dobowe, co najmniej 11-godzinne i odpowiednie odpoczynki tygodniowe, 35- lub 24-godzinne.

Układając harmonogram czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy pracodawca pamiętać również musi, iż pomimo dopuszczalności przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pracowników do 12 godzin, tygodniowa norma czasu pracy pozostaje niezmienna i wynosi przeciętnie 40 godzin.

Tworzenie rozkładu czasu pracy to obowiązek

Dotychczas żaden przepis prawa pracy nie nakładał na pracodawców obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy. Za tworzeniem harmonogramów opowiadała się jednak Państwowa Inspekcja Pracy. Od 23 sierpnia 2013 r. kwestia ta została jednak jednoznacznie wyjaśniona i pracodawcy mają obowiązek tworzyć rozkłady czasu pracy pracowników.

Rozkład czasu pracy na co najmniej jeden miesiąc

Rozkład czasu pracy (harmonogram) pracodawca powinien tworzyć na cały obowiązujący w firmie okres rozliczeniowy. Jednakże, rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej jeden miesiąc (…).

Rozkładu czasu pracy nie można przekazać zbyt późno

Pracodawcy mają obowiązek przekazać pracownikom rozkład czasu pracy co najmniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład (…).

Podstawa prawna:

Art. 129 § 3, 4, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 135, art. 15112 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.


Źródło : LEX