Jeżeli Pracodawca – niezależnie od przyczyn tego zdarzenia – wypłacił pracownikowi zbyt wysokie lub nienależne wynagrodzenie za pracę, to ma prawo domagać się od pracownika zwrotu tego wynagrodzenia, ale nie ma prawa dokonać potrącenia takiej należności z bieżącego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w każdym miesiącu kalendarzowym.
Taki brak uprawnienia po stronie pracodawcy wynika z treści art. 87 § 1 Kodeksu pracy, zawierającego zamknięty katalog należności, które pracodawca ma prawo potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. Są to: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 91 § 1 Kodeksu pracy, inne należności, niż wymienione w art. 87 K.p. mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika tylko z jego zgodą wyrażoną na piśmie.
W związku z powyższym pracodawca nie ma prawa potrącić z comiesięcznego wynagrodzenia pracownika należności, które zgłasza wobec pracownika z tytułu nadpłaconego poprzednio wynagrodzenia, lecz musi mieć na to pisemną zgodę pracownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy pracodawca – oprócz roszczeń wobec pracownika - jednocześnie ma zobowiązanie z tego powodu, że nie wypłacił jakiejś części należnego pracownikowi wynagrodzenia. Pracodawca nie ma prawa wówczas dokonać tzw. potrącenia, to jest skompensowania, zbilansowania wzajemnych należności. Wprawdzie co do zasady Kodeks cywilny uprawnia do takiego potrącenia, jednak art. 505 pkt 4 Kodeksu cywilnego wyklucza je co do wierzytelności, których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne. Tymczasem jednym z takich przepisów szczególnych jest art. 87 Kodeksu pracy, ponieważ przyjmuje się, że w stosunkach pracowniczych pierwszeństwo ma Kodeks pracy, a nie Kodeks cywilny.
Biorąc pod uwagę, że w razie odmowy wyrażenia zgody przez pracownika na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia lub na potrącenie wzajemnych należności, pracodawca ma prawo skierować przeciwko pracownikowi pozew do sądu, zawarcie w tej sprawie może być w interesie pracownika. Jednak jednym z elementów porozumienia może być np. rozłożenie potrąceń z wynagrodzenia na pewną ilość miesięcznych rat.