Koleżanki i koledzy!!!

24 lutego 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie na którym kontynuowane były rozmowy dotyczące postulatów przedstawionych pracodawcy podczas pikiety 27 stycznia br.

W kwestii zapisu w Regulaminie Wynagradzania w Załączniku F, który dotyczy premii RS doszliśmy do porozumienia. Uzgodniliśmy, że w § 3.pkt.1 na stałe usunięty będzie zapis, który obecnie umożliwiał dowolność interpretacji zasad przyznawania tej premii. Jak wiadomo dotychczasowy zapis budził dużo kontrowersji właśnie przez możliwość dowolnej interpretacji. Strony zobowiązały się dołożyć starań aby wypracować nowe zasady w programie premiowym w ramach prac zespołu Denisson.

Interpretacja pracodawcy dotycząca premii RS nadal budzi wątpliwości ponieważ jak twierdzi jest to premia o składnikach uznaniowych. Naszym zdaniem w tej sytuacji widzimy potrzebę rozmów płacowych ponieważ premia ta nie może być uznana za stały składnik wynagrodzenia. Zwróciliśmy się z wnioskiem o przedstawienie informacji o ilości pracowników, którym premia RS w roku 2016 nie została przyznana z innych przyczyn niż wynika z zapisów w regulaminie.

Kolejnym tematem rozmów było omówienie dodatków dla pracowników tymczasowych i z Ukrainy. Strona pracodawcy twierdziła, że nie ma możliwości wpłynąć na wynagrodzenia pracowników firmy zewnętrznej jaką jest agencja pracy rekrutująca pracowników z Ukrainy. Pracodawca rozważa możliwości bezpośredniego zatrudniania pracowników z Ukrainy na warunkach obowiązujących w Bridgestone Poznań, którzy wykażą się dużym zaangażowaniem w pracę oraz w stopniu komunikatywnym będą posiadać znajomość języka polskiego.

Ponownie zwróciliśmy uwagę na potrzebę jasnej ścieżki rozwoju pracownika oraz możliwości awansu na wyższe poziomy w tabeli wynagradzania – zwłaszcza tym, którzy podnieśli swoje kompetencje (kwalifikacje). Pracodawca zdecydowanie twierdzi, że program B-ME, który jest wprowadzany w fabryce poprawi możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji i awansów. Inne działania mające na celu zatrzymania doświadczonych pracowników– to między innymi planowana automatyzacja stanowisk pracy co zdaniem pracodawcy ma mieć znaczący wpływ na zatrzymanie doświadczonych pracowników. Oczywiście będzie to miało wpływ na zmniejszenie uciążliwości pracy jednak jest to wpisane w rozwój fabryki oraz wdrażanie nowych technologii. Nie do końca przekonały nas do tezy, że spowoduje to zatrzymanie doświadczonych pracowników tym bardziej, że są to plany długoterminowe.

Temat dodatku stażowego nie został omówiony na tym spotkaniu ponieważ dane absencji za lata poprzednie były liczone różnymi metodami, co uniemożliwiło prawidłową analizę. Pracodawca zobowiązał się przekazać OZ dane dotyczące absencji chorobowej w latach 2015 i 2016licząc je takimi samymi metodami.