W dniu 8 lutego 2017 odbyło się spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami Zakładowej Organizacji Związkowej „Solidarność”.
Celem spotkania było odniesienie się Pracodawcy do postulatów przedstawionych przez Organizację Związkową podczas pikiety w dniu 27 stycznia 2017 roku.
Obie strony wyraziły chęć porozumienia i współpracy. Spotkanie trwało ok. 2 godziny.
Ustalono następujące kwestie:


-  Do rozważenia przez Związek Zawodowy pozostaje propozycja Pracodawcy odnośnie  czasowej zmiany zapisów dotyczących premii „RS” tak, by ich interpretacja była jednoznaczna. Zmiana obowiązywałaby do końca czerwca 2017, czyli do czasu, kiedy zostaną zakończone prace jednej z grup projektowych, która opracowuje nowy regulamin premiowania. W składzie tej grupy są pracownicy produkcyjni, przedstawiciele ZOZ oraz pracodawcy.
- Do dwóch konkretnych przypadków niewypłacenia premii RS, które zostały wymienione przez Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, Pracodawca zobowiązał odnieść się indywidualnie. W pozostałych 30 przypadkach wskazał, że mieściło się to w granicach zapisów obecnego Regulaminu Wynagradzania. W tym przypadku strona ZZ miała odmienne zdanie, dlatego temat będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu.
- Pracodawca podtrzymał decyzję dotyczącą zwolnienia p. Dominika Korsaka. Jednocześnie zwrócił się również z prośbą do Organizacji Związkowej o dalszą współpracę w zakresie wyjaśniania ewentualnych zdarzeń wypadkowych. Strona OZ zwróciła uwagę, że pracodawca nie dał pracownikowi drugiej szansy, tak jak to miało miejsce w przeszłości, gdy zaufanie traciły osoby zarządzające  zespołami.  
- Obie strony podkreśliły również, że równe traktowanie oraz traktowanie siebie z szacunkiem powinno zawsze i bez wyjątku być obustronne. Pracodawca przypomniał, że jest to filar polityki firmy, a wszelkie przejawy nierównego traktowania winny być niezwłocznie  zgłaszane do wyższego przełożonego, działu HR lub do Dyrektora Fabryki. W tym punkcie przedstawiciele OZ również zwrócili uwagę, że zdaniem przedstawicieli Związku Zawodowego nierówne traktowanie niejednokrotnie miało miejsce w przeszłości. Pracodawca zadeklarował, że dołoży wszelkich starań aby sytuacje nierównego traktowania nie miały miejsca w przyszłości.
- W roku 2017 i w latach przyszłych planowane są inicjatywy organizacyjne, techniczne oraz socjalne, a w szczególności działania służące poprawieniu warunków BHP i komfortu pracy pracowników. Jednym z celów aktywności jest zmniejszenie potencjalnego odpływu doświadczonej kadry.  Przedstawiciele ZOZ poruszyli temat dodatku stażowego, zaproponowali powrócenie do rozmów i przygotowanie przez pracodawcę wyników absencji  w latach 2015 i 2016.
Kolejne spotkanie między Pracodawcą a Organizacją Związkową odbędzie się w ciągu dwóch następnych tygodni. Obie strony mają nadzieję, że wspólnie wypracowują działania, które wpłyną na pozytywne zmiany w naszym przedsiębiorstwie.